Val ik onder de examenverplichting?

in Compliance

Betrokken gereglementeerde ondernemingen

Dit zijn de beleggingsondernemingen, de beheersvennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen naar Belgisch
recht, alsook de in België gevestigde bijkantoren van dergelijke instellingen die ressorteren
onder het recht van derde landen

Betrokken compliance officers

Conform artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 en artikel 1 van het reglement van de
FSMA is de compliance officer, die door de FSMA moet worden erkend en aangesteld, de
persoon die, bij een gereglementeerde onderneming, de in artikel 87bis, § 1, tweede lid, van
de  wet  van  2 augustus 2002  bedoelde  opdrachten  uitvoert  onder  de rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de effectieve leiding.

De erkenningsprocedure viseert dus niet alle personen die compliancefuncties uitoefenen bij
een gereglementeerde onderneming, maar enkel de personen die rechtstreeks
verantwoording afleggen aan de effectieve leiding van de instelling.

Dit betekent dat de personen op een hoog hiërarchisch niveau worden geviseerd, inzonderheid diegenen die leiding geven aan de compliancecel of de cel die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de compliancefuncties met betrekking tot de naleving van de gedragsregels.

Opdrachten van de door de FSMA erkende compliance officers:

Het gaat hier meer bepaald om de personen die de volgende opdrachten uitvoeren onder de
verantwoordelijkheid van de effectieve leiding:

 1. De controle op en de evaluatie van de aangepastheid en de efficiëntie van het beleid, de procedures en de maatregelen die ertoe strekken de naleving, door de betrokken onderneming en personen, van de in artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, en § 2, bedoelde regels te garanderen;
 2. Het adviseren en bijstaan van de betrokken personen, opdat deze voornoemde verplichtingen zouden nakomen

 

Andere vragen in deze categorie

 1. Voldoe ik aan de wettelijke kennisvereisten in compliance?
 2. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 3. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 4. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het leerplatform?
 5. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 6. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 7. Hoe verloopt het examen?
 8. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 9. Moet ik bijscholing volgen in compliance?
 10. Welke opleidingen leveren mij uren op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 11. Waar vind ik de circulaire en de toelichtingsnota bij de indiening van een aanvraag tot erkenning bij de FSMA inzake compliance?