Voldoe ik aan de wettelijke kennisvereisten in compliance?

in Compliance

Om door de FSMA als compliance officers te worden erkend en om die erkenning te kunnen
behouden, moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • over passende ervaring beschikken;
 • houder zijn van een masterdiploma;
 • een grondige kennis hebben verworven van de inhoud en de toepassing van de in artikel 45,§ 1, eerste lid, 3°, en § 2, van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde regels, alsook van alle regels die ertoe strekken de loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen te bevorderen;
 • gedekt zijn door een rechtsbijstandsverzekering;
 • blijk geven van de vereiste professionele betrouwbaarheid.

Het examen van het Certified Compliance traject beantwoordt inhoudelijk aan de kennisvereisten zoals vastgelegd in de circulaire en omvat volgende modules:

 •     Module 1: Ethiek en integriteit
 •     Module 2: Beschermings-en gedragsregels
 •     Module 3: Voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme  en de naleving van financiële embargo’s
 •     Module 4: Perifere domeinen

U vindt hier het examen in compliance dat Febelfin Academy aanbiedt om te voldoen aan de FSMA beroepsvereisten.

Andere vragen in deze categorie

 1. Val ik onder de examenverplichting?
 2. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 3. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 4. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het leerplatform?
 5. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 6. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 7. Hoe verloopt het examen?
 8. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 9. Moet ik bijscholing volgen in compliance?
 10. Welke opleidingen leveren mij uren op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 11. Waar vind ik de circulaire en de toelichtingsnota bij de indiening van een aanvraag tot erkenning bij de FSMA inzake compliance?