1. Home › 
  2. Disclaimer

Disclaimer

De volgende bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Disclaimer website

Beperking van aansprakelijkheid

De toegang tot en het gebruik van de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de stilzwijgende aanvaarding in door de gebruiker van de hierna vermelde voorwaarden, onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen. De gebruiker erkent dat deze website uitsluitend is bedoeld voor informatieve doeleinden en dus louter dient ter algemene informatievoorziening.

Febelfin Academy besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van die site en streeft ernaar dat alle informatie zojuist mogelijk is. Niets van deze informatie op deze website is echter te beschouwen als een aanbod dat Febelfin Academy kan verbinden op welke wijze ook. Het gebruik van deze site is op eigen risico. Febelfin Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige, al dan niet rechtstreekse, schade van welke aard ook die het gevolg is van of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de site. Febelfin Academy geeft aldus geen enkele garantie met betrekking tot:

Intellectuele eigendomsrechten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen: Febelfin Academy geeft hieromtrent geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. Het opnemen van deze links wijst evenmin op enig verband, partnerschap, goedkeuring of akkoord met de inhoud ervan. Een link leggen naar de homepage van deze site is mogelijk mits voorafgaande goedkeuring te bekomen.

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van tekst, beelden, logo´s, vormgeving en creatie zijn eigendom van Febelfin Academy. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan geheel of gedeeltelijk de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, te verspreiden, te publiceren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleend door Febelfin Academy. In geval toestemming wordt verleend moet steeds de bron worden vermeld.

Febelfin Academy behoudt zich het recht voor bovenstaande gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip te wijzigen. Deze wijzigingen treden dan in werking op het ogenblik waarop deze gewijzigde voorwaarden op deze website worden vermeld.

Disclaimer e-mailberichten

De informatie verzonden in of met onze e-mails en de eventuele bijlagen is vertrouwelijk en alleen bestemd voor het individu of de entiteit aan wie ze gericht zijn. Indien je per vergissing e-mails ontvangt, gelieve ons hiervan te verwittigen en deze berichten en de eventueel toegevoegde bestanden uit jouw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, kopiëren, verspreiden, verdelen of ander gebruik onder welke vorm ook van de inhoud van de berichten zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming is niet toegestaan.

De integriteit en veiligheid van de e-mailberichten, met inbegrip van alle bijlagen, kan niet worden gegarandeerd en kan onderhevig zijn aan virussen, onderschepping en wijzigingen waarvoor geen machtiging werd verleend en waarvoor wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke het directe en/of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gesteund zijn op informatie die in of met onze e-mails zijn verstuurd.

Febelfin Academy VZW
Koning Albert II-laan 19 (2de verdieping)
1210 Brussel
Telefoon: +32 (0)25076961
Email: info@febelfin-academy.be
Febelfin Academy is niet BTW-plichtig