1. Home › 
  2. › 
  3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kent u onze algemene voorwaarden? Kom te weten welke procedure wij handhaven en welke garanties wij u geven wat betreft inschrijvingen, annulaties, privacybeleid en copyright.

Inschrijvingsprocedure

Door in te schrijven, aanvaardt u dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle inschrijvingen gebeuren via de Febelfin Academy website: www.febelfin-academy.be

Febelfin Academy behoudt zich het recht voor het programma, de spreker(s) of de locatie  te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden Febelfin Academy ertoe dwingen en dit zonder dat de een schadevergoeding hiervoor kan verhalen. Febelfin Academy engageert zich om u onmiddellijk op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

U kan via de interesselijst een aanvraag tot inschrijving doen indien er nog geen datum gepland is voor deze opleiding. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst plannen wij een nieuwe sessie in. Wij zullen u onmiddellijk verwittigen als een datum beschikbaar is. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder engagement.

Betalingsvoorwaarden

De prijs voor de opleiding staat vermeld op de webpagina (prijs is niet btw onderhevig). De prijs omvat ook alle kosten voor printing en documentatie. Betalen kan online of per overschrijving. Na ontvangst van de betaling sturen we u een bevestiging van uw inschrijving en krijgt u toegang tot ons leerplatform.

U verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 14 dagen na ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
U wordt verzocht de gestructureerde mededeling bij de overschrijving, zoals vermeld op de factuur, te vermelden.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, worden aangerekend.

Annulatie/vervangingsprocedure

Annulaties worden kosteloos aanvaard tot 5 werkdagen voor de datum van het seminarie in kwestie.  Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Annulaties moeten schriftelijk of per email gebeuren ter attentie van info@febelfin-academy.be.
Indien ter voorbereiding van het seminarie of als onderdeel van, documentatie, al dan niet digitaal, ter beschikking werd gesteld, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Febelfin Academy behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen of overmacht. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen, wordt de inschrijver/deelnemer hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor het seminarie van op de hoogte gebracht. 

In geval van annulatie door overmacht, wordt de inschrijver/deelnemer hiervan zo snel als mogelijk verwittigd. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht kan de deelnemer/inschrijver hiervoor geen schadevergoeding verhalen. In voorkomend geval wordt de factuur gecrediteerd en het inschrijvingsgeld teruggestort.

Indien u zelf niet kunt deelnemen, mag een collega u vervangen maar dit moet eveneens 2 werkdagen voor de start van de opleiding schriftelijk worden gemeld via info@febelfin-academy.be.

Privacy

Febelfin Academy hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
Om in te schrijven op onze nieuwsbrief/opleidingen, hebben we een beperkt aantal persoonsgegevens van u nodig.

De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en van de General Data Protection Regulation 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Febelfin Academy geeft u daarbij de volgende garanties:

U kan onze volledige privacy policy hier raadplegen.

Copyright

De documentatie die tijdens de opleidingen ter beschikking wordt gesteld mag niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Febelfin Academy.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Febelfin Academy verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.