1. Home › 
  2. › 
  3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ken je onze algemene voorwaarden? Kom te weten welke procedure wij handhaven en welke garanties wij jou geven wat betreft inschrijvingen, annulaties, privacybeleid en copyright.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Febelfin Academy website: www.febelfin-academy.be en het Febelfin Academy leerplaform: my.febelfin-academy.be

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Febelfin Academy.

Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zou worden beschouwd als zijnde niet-afdwingbaar of in tegenspraak met een wettelijke bepaling, dan zal dit geen impact hebben op de uitvoerbaarheid en de geldigheid van de resterende bepalingen.

Het Belgisch recht is van toepassing en de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.

Inschrijvingsprocedure

Door in te schrijven, aanvaard je dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbind je je ertoe deze na te leven. Alle inschrijvingen gebeuren via de Febelfin Academy website: www.febelfin-academy.be en het Febelfin Academy leerplaform: my.febelfin-academy.be

Febelfin Academy behoudt zich het recht voor het programma, de spreker(s) of de locatie  te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden Febelfin Academy ertoe dwingen en dit zonder dat de een schadevergoeding hiervoor kan verhalen. Febelfin Academy engageert zich om jou onmiddellijk op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

Je kan via de interesselijst een aanvraag tot inschrijving doen indien er nog geen datum gepland is voor deze opleiding. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst plannen wij een nieuwe sessie in. Wij zullen jou onmiddellijk verwittigen als een datum beschikbaar is. Je inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder engagement.

Betalingsvoorwaarden

De prijs voor de opleiding staat vermeld op de webpagina (prijs is niet btw onderhevig). De prijs omvat ook alle kosten voor printing en documentatie. Betalen kan online of per overschrijving. Na ontvangst van de betaling sturen we jou een bevestiging van je inschrijving en krijg je toegang tot ons leerplatform.

Bij aankoop ontvang je via e-mail de factuur in pdf formaat. Je wordt verzocht de gestructureerde mededeling bij de overschrijving, zoals vermeld op de factuur, te vermelden. De facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de 8 kalenderdagen na verzending per email naar accounting@febelfin-academy.be kenbaar worden gemaakt.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, worden aangerekend.

De tijdige en correcte indiening van een projectaanvraag bij de KMO-portefeuille, alsook de tijdige en correcte uitvoering van alle stappen ter vervollediging van het projectdossier met het oog op een tijdige betaling aan Febelfin Academy, behoren tot uw verantwoordelijkheid. Elke aanvraag die niet in overeenstemming is met bovenstaande criteria of met de criteria vooropgesteld door de KMO-portefeuille zelf, wordt door Febelfin Academy afgewezen.

Voor de geldende aanvraag- en betalingstermijnen verwijzen wij jou naar de voorwaarden van de KMO-portefeuille. De toegestane termijnen door de KMO-portefeuille doen geen afbreuk aan de betalingstermijn van Febelfin Academy.

Het niet-verkrijgen van de subsidie KMO-portefeuille heeft geen invloed op de overeenkomst tussen de klant en Febelfin Academy.

Annulatieprocedure

Annulaties worden kosteloos aanvaard tot 5 kalenderdagen voor de datum van het seminarie in kwestie.  Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Annulaties moeten schriftelijk of per email gebeuren ter attentie van accounting@febelfin-academy.be
Indien ter voorbereiding van het seminarie of als onderdeel van, documentatie, al dan niet digitaal, ter beschikking werd gesteld, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Febelfin Academy behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen of overmacht. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen, wordt de inschrijver/deelnemer hiervan uiterlijk 5 kalenderdagen voor het seminarie van op de hoogte gebracht. 

In geval van annulatie door overmacht, wordt de inschrijver/deelnemer hiervan zo snel als mogelijk verwittigd. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht kan de deelnemer/inschrijver hiervoor geen schadevergoeding verhalen. In voorkomend geval wordt de factuur gecrediteerd en het inschrijvingsgeld teruggestort.

Abonnement

Annulaties op een gekozen opleiding binnen het abonnement worden aanvaard tot 5  kalenderdagen voor de datum van het seminarie in kwestie.  Bij latere annuleringen kan je geen nieuwe inplanning meer doen op een andere sessie van deze opleiding. Annulaties moeten schriftelijk of per email gebeuren ter attentie van accounting@febelfin-academy.be

Ieder abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behalve als één van de partijen zich hiertegen verzet. Bij initiatief van de klant kan dit gebeuren per schrijven naar het postadres of per mail aan accounting@febelfin-academy.be Dit schrijven dient ons te bereiken min. 5 kalenderdagen voor de vervaldatum van het abonnement.

Privacy

Febelfin Academy hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
Om in te schrijven op onze nieuwsbrief/opleidingen, hebben we een beperkt aantal persoonsgegevens van jou nodig.

​​​​De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en van de General Data Protection Regulation 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Febelfin Academy geeft jou daarbij de volgende garanties:

Je kan onze volledige privacy policy hier raadplegen.

Video conferencing tools

Voor het aanbieden van video conferencing tools voor onze online opleidingen (nl. e-learnings, webinars en coaching sessies) zijn bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Je kan onze bijzondere gebruiksvoorwaarden hier raadplegen.

Examen via online toezicht (Proctoring)

Voor het aanbieden van online examentoezicht via ProctorExam zijn bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Je kan onze bijzondere gebruiksvoorwaarden hier raadplegen.

Copyright

De informatie, inhoud en materialen op MyFebelfinAcademy zijn beschermd door intellectuele rechten die eigendom zijn van Febelfin Academy of van derden of waarop Febelfin Academy aanspraak kunnen maken of derden. Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, verwerking en het gebruik van dergelijke informatie, inhoud en materiaal kan slechts gebeuren voor persoonlijke doeleinden, dus enkel voor een niet-commercieel en privégebruik.

De documentatie die tijdens de opleidingen en examens ter beschikking wordt gesteld mag niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Febelfin Academy.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Febelfin Academy verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.