1. Home › 
 2. › 
 3. Traject - Qualified Operational Compliance Professional

Traject - Qualified Operational Compliance Professional

Ik schrijf in op de interesselijst

In de afgelopen jaren is nieuwe en verscherpte regelgeving, zowel wereldwijd als lokaal, ingevoerd om de controle en het toezicht op de werking van de financiële instellingen te bevorderen met als doel risico’s verbonden aan de activiteit van de instelling te mitigeren. Een groot deel van de domeinen waarin regelgeving werd uitgevaardigd, valt onder de verantwoordelijkheid van de compliance functie binnen de instelling.

Door deze evolutie heeft de compliance functie een prominente rol gekregen binnen financiële organisaties en is er een belangrijke vraag naar competente operationele compliance medewerkers.

Deze opleiding biedt hierop een antwoord met een programma dat je leert het domein van compliance vanuit operationele perspectief te beheersen en toe te passen.

We werken met een mix van leervormen en praktische toepassingen en je leert het van ervaren compliance professionals. Het traject leidt tot de kwalificatie ‘Qualified Operational Compliance Professional’ na het slagen van de test.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 

Niveau Advanced
Leervorm Klassikale opleiding
Hybride

Totale prijs *

Leden: € 2.380
Niet-leden: € 2.825
Partners/ BZB: € 2.380
Partner PC200 (Cevora): € 2.125
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 29u algemeen en 10u sectorspecifiek
Verzekeringen: 25u algemeen en 2u sectorspecifiek
Consumentenkrediet: 29u algemeen
Hypothecair krediet: 29u algemeen
Compliance: 43u

Bijscholing

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot professionals die de functie van compliance professional (gaan) vervullen bij ondernemingen binnen de financiële sector, zoals banken, beleggingsondernemingen en -instellingen, pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen.

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • compliance medewerkers die hun kennis willen verruimen in bepaalde domeinen;
 • zij die zijn tewerkgesteld (of een functie ambiëren) als compliance advies of monitoring medewerker, AML-professional, KYC Analist;
 • medewerkers in een functie die raakvlakken heeft met compliance zoals internal auditor, Data Protection Professional en die hun expertise willen verhogen;
 • nieuwe medewerkers die binnen een compliance functie wensen te starten en een brede kennis willen verwerven.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Vereiste voorkennis: een kennis van de werking van de financiële instellingen en de rol van compliance is een vereiste. De E-learning- “Introductie tot de financiële wereld” is als een pre-course studiepakket beschikbaar. We adviseren om de focus te leggen op de hoofdstukken 1, 4 en 5 daar deze het best aansluiten bij de klassikale opleiding.

Voorbereiding: De E-learnings zijn verplichte materie daar ze een voorbereiding zijn op de klassikale sessies die meer praktijkgericht zijn.

Programma

INHOUD

De opleiding bestaat uit 4 modules. Elke module bestaat uit de mix van leervormen waarbij de theorie hoofdzakelijk via E-learning wordt gegeven en de klassikale workshops de focus leggen op praktische toepassingen en cases.

Module 1: Integriteit en de werking van de compliance functie & MAR

Deze module is opgebouwd als volgt:

 1. E-learning: Introductie tot de financiële wereld - Duurtijd: 11 uur

Deze opleiding kan dienen als brede algemene kennisverwerving van het bankwezen op zich. Aan de hand van vijf interactieve hoofdstukken leer je de banksector kennen, zowel in nationale als internationale context. De doelstellingen zijn je een duidelijk inzicht te geven in de activiteiten, producten en organisatie van een bank en je vertrouwd te maken met het regelgevend kader.  We adviseren om de focus te leggen op de hoofdstukken 1, 4 en 5 daar deze het best aansluiten bij de klassikale opleiding. De testen mbt. deze E-learning zijn facultatief en leveren bijscholingsuren op. 

 1. E-learning Market Abuse Regulation (MAR) - Duurtijd: 1 uur

Deze opleiding stelt je in staat het belang te begrijpen van de reglementering aangaande het vermijden van marktmanipulatie en handel met voorwetenschap. Marktmisbruik schaadt de integriteit van de financiële markten en schendt het vertrouwen van het publiek. Omwille daarvan is waakzaamheid en het erkennen van knipperlichten essentieel. Je verwerft inzicht in de specifieke wetgeving en de procedures.

 1. Klassikale opleiding: Integriteit en de werking van de compliance functie

Gegeven door Fran Ravelingien en diverse gastsprekers

Inhoud voormiddag

Financiële instellingen dienen te beschikken over een passende organisatiestructuur. Binnen deze organisatiestructuur dient een instelling onafhankelijke controlefuncties in te richten, waarvan de compliance functie er een is. De voornaamste taken van de compliance functie bestaan uit het uitvoeren van de compliance risicoanalyse (die de basis vormt voor de andere taken), het verstrekken van adviezen, monitoring, opvolgen van wijzigingen in het regelgevend kader, verstrekken van opleiding in de compliance domeinen, etc. De taken van de compliance functie worden vastgelegd in het compliance actieplan.

Als medewerker binnen de compliance functie is het belangrijk dat je bovenstaande principes inzake passende organisatie goed begrijpt, zodat je de operationele taken die jij verricht, kan plaatsen binnen het grotere geheel en kan inschatten hoe jouw werkzaamheden bijdragen tot het beheersen van de risico’s die de financiële instelling loopt. 

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Integriteitsbeleid en belangenconflicten
 • Algemeen kader compliance
 • Taken & competenties, met specifieke focus op compliance risicoanalyse, monitoring & adviesverstrekking
 • Enkele perifere compliance domeinen (zoals klachten, externe mandaten, non – discriminatie,…)

Inhoud namiddag

 • Korte theoretische opfrissing en mogelijkheid tot Q&A m.b.t. E-learning MAR (max 2 uur)
 • Praktijktoepassingen en concrete cases MAR

Deze klassikale opleiding is interactief, praktisch en met talrijke concrete cases.

Module 2: Witwassen van geld & terrorismefinanciering

Deze module is opgebouwd als volgt:

 1. E-learning: De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT): algemene module - Duurtijd: 2 uur

Deze opleiding geeft je via een algemene module de nodige handvaten om het anti-witwasbeleid binnen jouw financiële instelling beter te begrijpen en toe te passen. Je leert de begrippen witwassen en terrorismefinanciering uit te leggen en de bestanddelen ervan te bespreken. Aan de hand van het klantenproces, kan je een praktisch overzicht geven van de verplichtingen waaraan financiële instellingen moeten voldoen in de strijd tegen het witwassen en de terrorismefinanciering. 

 1. Klassikale opleiding: Operationele kijk op AML/CFT

Gegeven door  Jeroen Verplancke en diverse gastsprekers

 • Korte theoretische opfrissing en mogelijkheid tot Q&A m.b.t. E-learning (max 2 uur)
 • Praktijkuitwisseling en meer bepaald rond volgende thema’s:
  • Witwaswetgeving (AML) en de financiering van terrorisme (FT) in de praktijk
  • Algemene bepalingen
  • Interne organisatie en controle
  • Risico benadering
  • Waakzaamheid ten aanzien van cliënten & verrichtingen
  • Analyse van atypische transacties en meldingen
  • Beperking van het gebruik van contanten
  • Bevoegde autoriteiten
  • Sancties & financiële embargo’s
  • Fiscaal voorkomingsbeleid & bijzondere mechanismen
 • Communicatie en samenwerking met risk & legal department

De bedoeling van deze opleiding is zelf aan de slag te gaan met voorbeelden uit de praktijk en concrete cases. De workshop wordt mee begeleid door compliance experten.

Module 3: Beleggersbescherming (MiFID & IDD)

Deze module is opgebouwd als volgt:

 1. E-learning: Afstandstudie: Gedragsregels voor Financiële instrumenten en verzekeringen - Duurtijd: 3 uur

Deze module bevat de gedragsregels ("conduct of business rules") die gereglementeerde ondernemingen dienen na te leven in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten (MiFID II) en verzekeringsbemiddelingsdiensten (IDD). Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van deze twee regelgevende kaders, zoals informatieverstrekking, rapportering, "ken jouw cliënt"- verplichtingen, …

 1. Klassikale opleiding: Operationele kijk op verplichtingen inzake financiële markten (MiFID)

Gegeven door Isabelle Willems en diverse gastsprekers

 • Korte theoretische opfrissing en mogelijkheid tot Q&A m.b.t. E-learning (max 2 uur)
 • Praktijkuitwisseling en meer bepaald rond:
  • Evolutie en stand van zaken rond MiFID II & IDD
  • Toepassingsgebied
  • Selectie van voornaamste knelpunten
  • Inzichten vanuit de sector
  • Praktijktoepassingen en concrete cases
 • Communicatie en samenwerking met adviseurs

Module 4: Overige Compliance domeinen

Deze module bestaat uit 2 onderdelen en is opgebouwd als volgt:

 1. E-learning: GDPR in de praktijk - Duurtijd: 1 uur

In deze E-learning (bestaande uit 2 delen) leer je:

 • waarover GDPR gaat en welke gegevens deze wet beschermt;
 • een overzicht van de rol van bedrijven en organisaties bij het beschermen van persoonsgegevens;
 • de rechten en plichten van de betrokkenen in kaart te brengen;
 • de GDPR-wetgeving vlot toe te passen en misbruik tegen te gaan.

Je leert deze begrippen uit te leggen en de bestanddelen ervan te bespreken. Je verwerft inzicht in de specifieke wetgeving.

 1. Klassikale opleiding: Operationele kijk productregelgeving

Gegeven door Elien de Baeck en diverse gastsprekers

Opbouw van de klassikale opleiding:

 • Theoretische toelichting onderwerpen en mogelijkheid tot Q&A m.b.t. E-learning (max 2 uur)
 • Theorie en praktijkuitwisseling rond product gerelateerde thema’s:
  • Product knowledge
  • Product governance
  • Product supervision
  • Informatievereisten & marketing
  • Gedragsvereisten inzake bepaalde financiële producten (rekeningen, kredieten, betalingsdiensten, financiële planning, marktpraktijken)

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Duurtijd: : 4 x 1 opleidingsdag + diverse E-learnings
 • Uren: 09:00 tot 17:00 (6 lesuren per opleidingsdag)
 • Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
 • Voorbereiding: De E-learnings zijn verplichte materie daar ze een voorbereiding zijn op de klassikale sessies die meer praktijkgericht zijn.
 • Informatie testen: Na het volgen van de modules kan men ter afsluiting van de opleiding en na het volbrengen van een succesvolle test per module de kwalificatie “Qualified Operational Compliance Professional” behalen. Het certificaat vermeldt de gevolgde modules. De test per module bestaat uit vragen van het meerkeuzetype (geen giscorrectie). Om te slagen moet je minstens 60 % behalen voor iedere module. Je krijgt hiervoor steeds 2 pogingen. Deelnemers die slagen voor alle modules ontvangen een certificaat dat bewijst dat zij beschikken over de juiste handelsvaardigheden. De test per module moet men afleggen binnen de maand na het voltooien van de opleiding.

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Hybride

Tijdens onze hybride opleidingen bieden we een combinatie aan van interactieve zelfstudie en een praktijkgerichte sessie in groep. De zelfstudie bestaat uit een E-learningmodule met theorie, video en quizvragen. Tijdens het groepsmoment ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

Opleidingsmateriaal:

 • E-Learnings;
 • PowerPoint presentatie;
 • cases.

Docenten

Isabelle Christiane G Willems
Compliance & audit

Elien De Baeck
Compliance & audit

Jeroen Verplancke
Compliance & audit