1. Home › 
  2. › 
  3. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Raadpleeg hier de Nederlandstalige versie.

Online examentoezicht

Febelfin Academy hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Febelfin Academy omgaat met joouw gegevens als je deelneemt aan een examen met online examentoezicht. Voor deze examens wordt online examentoezicht mogelijk gemaakt door de dienst ProctorExam die wordt gefaciliteerd door een derde partij - dienstverlener die optreedt als verwerker.

Waarom gebruikt Febelfin Academy online examentoezicht?

Online examentoezicht is essentieel om bij een examen op afstand de identiteit van de kandidaat te verifiëren en om fraude te voorkomen in het kader van het afleggen van een door het FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) erkend examen. Bij gebruik van ProctorExam wordt de monitoring uitgevoerd door een toezichthouder via een online omgeving. De toezichthouder kan live meekijken terwijl een deelnemer het examen aflegt maar het is ook mogelijk om opnames op een later tijdstip te bekijken. Hierbij worden persoonsgegevens gebruikt.

Febelfin Academy hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en van de General Data Protection Regulation 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Waar worden jouw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

De dienstverleners van Febelfin Academy die optreden voor online examentoezicht verwerken de verkregen persoonsgegevens enkel en alleen voor dit doel. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

Wij wijzen jou erop dat we jouw persoonsgegevens niet verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden ook niet overgedragen naar bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wie heeft er toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

De toezichthouder controleert de identiteit van de kandidaat en ziet erop toe dat er geen onregelmatigheden plaatsvinden. Dit gebeurt tijdens het examen, maar ook na het examen. Toezichthouders zijn: a) medewerkers van Febelfin Academy, of b) professionele toezichthouders die hiervoor worden aangesteld. Behalve de toezichthouders moeten ook geautoriseerde personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens als hun rol dit vereist. Dit kunnen bijvoorbeeld leden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of leden van de bevoegde examencommissie zijn.

Bewaartermijn

De dienstverleners van Febelfin Academy die optreden voor online examentoezicht beperken de opslag van persoonsgegevens tot de strikt noodzakelijke periode. In het kader van het bewijzen van de correcte totstandkoming van een examenresultaat geldt hiervoor: maximaal 28 dagen na het moment van de opname.

Beveiligingsmaatregelen

Febelfin Academy alsook zijn dienstverleners/verwerkers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en zijn onze veiligheidsmaatregelen doeltreffend en worden deze regelmatig gecontroleerd.

Hoe kan je informatie over jezelf beheren of verwijderen?

Bij Febelfin Academy willen we transparant zijn, niet alleen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook over uw rechten die gekoppeld zijn aan dergelijke verwerking. Daarom willen wij jou wijzen op het bestaan van de volgende rechten:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel

Je  kan deze rechten uitoefenen bij Febelfin Academy door een e-mail te sturen naar communications@febelfin-academy.be. Wij vragen je jouw identiteit te bewijzen.

Wij engageren ons om privacy gerelateerde klachten onmiddellijk te behandelen. Als zodanig beschikken wij over procedures die ons in staat stellen om op een efficiënte manier te reageren op uw eventuele problemen.

Hoe houden wij jou op de hoogte van veranderingen aan dit beleid?

Deze privacyverklaring, opgesteld in februari 2020, kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving nauwkeurig weergeeft, alsook veranderingen die zich voordoen bij Febelfin Academy of Citrus Andriessen B.V. De laatst geldende versie zal beschikbaar zijn op de website en we zullen jou informeren over wijzigingen via de website en andere mededelingen.