1. Home › 
  2. › 
  3. Mededeling bij online betalen

Mededeling bij online betalen

Wanneer u online betaalt op onze website informeren wij graag u dat in het kader van uw bestelling, de oplossing 'Fraud Expert' wordt gebruikt door onze partner Ingenico als aanvulling op de verwerking van betalingen op afstand.

Fraude expert tool bij online betalen

Wanneer u online betaalt op onze website informeren wij graag u dat in het kader van uw bestelling, de oplossing 'Fraud Expert' wordt gebruikt als aanvulling op de verwerking van betalingen op afstand. In het kader van Fraud Expert worden uw persoonsgegevens verwerkt met doel fraude te voorkomen en fraude te bestrijden (bepaling van het risiconiveau van een transactie, detectie en beheer van eventuele waarschuwingen als gevolg van het risiconiveau, informatie aan de ondernemers zodat zij een beslissing kunnen nemen, 'menselijke' controle van transacties met een bepaald risiconiveau, standaardisering van de score).

Ingenico e-Commerce Solutions BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de oplossing Fraud Expert. Er moeten voor de oplossing Fraud Expert dus bepaalde op uw betrekking hebbende persoonsgegevens worden verzameld. Zonder die gegevens wordt uw transactie mogelijk met vertraging of niet uitgevoerd en wordt uw bestelling mogelijk geannuleerd.

De gegevens zijn bestemd voor i) de bevoegde diensten van de Ingenico eCommerce Solutions entiteiten die betrokken zijn bij de huidige verwerking van uw persoonsgegevens, en voor ii) de ondernemer en voor iii) eventuele derden wiens tussenkomst nodig is voor het goede verloop van het betaalproces en het functioneren van de aangeboden services”.

In geval van een fraude kunnen gegevens die op u betrekking hebben, worden opgenomen in een bestand waarin sporen van een fraude worden bewaard en dat door Ingenico met name wordt gebruikt ter aanvulling van de beoordelingscriteria voor de risico's en van de gebruikte scoremodellen. Opname in dit bestand kan bovendien tot gevolg hebben dat aan u een hoger risico wordt toegewezen bij een volgende bestelling bij een ondernemer die in dezelfde sector actief is en die de oplossing Fraud Expert heeft gekozen en kan ertoe leiden dat de bestelling door de ondernemer wordt geweigerd. Bij de oplossing Fraud Expert hebt u het recht om vragen te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens, alsmede het recht om op een legitieme grondslag bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door de oplossing Fraud Expert. U kunt deze rechten uitoefenen door een brief te sturen naar: Ingenico e-Commerce Solutions BVBA - Juridische dienst (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) - Woluwedal 102 – B-1200 Brussel (België). Ook kunt u een email sturen naar privacy@ecom.ingenico.com. De e-mail moet vergezeld gaan van een kopie van een ondertekende identiteitskaart”.