1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. 5 cruciale trends over leren in de financiële sector

5 cruciale trends over leren in de financiële sector

, Algemeen

Hoe meer verplichte opleidingen medewerkers moeten volgen, hoe minder overtuigd ze zijn van het nut ervan. Betrokkenheid van leidinggevenden verhoogt dan weer de efficiëntie van opleiding en stimuleert medewerkers om vrijwillig opleiding te volgen. Dit zijn slechts twee van de hypotheses die werden getoetst tijdens de meest recente Febelfin Academy Survey. Uit de resultaten kwamen enkele interessante vaststellingen naar voren.

Begin 2024 werd de Febelfin Academy Survey opnieuw verstuurd naar meer dan 13.500 deelnemers en opleidingsverantwoordelijken. Deze survey bevraagt nu al voor de 3de opeenvolgende keer het leren binnen de financiële sector en onder andere ook de (verplichte) bijscholing. Wat leeft er bij deelnemers en opleidingsverantwoordelijken, hoe ‘mee’ zijn ze met de evoluties binnen de sector, welke noden ervaren ze en hoe kan daar het beste aan tegemoet gekomen worden. Op die manier ambieert de Febelfin Academy Survey een jaarlijks referentiedocument te zijn voor het leren binnen de financiële sector. De Survey laat ook toe om de werking en het opleidingsaanbod van Febelfin Academy voortdurend verder te optimaliseren. Uit de bevraging van 2024 konden we alvast 5 belangrijke trends destilleren.

1. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het leerproces

Maar liefst 64% van de cursisten volgde in 2024 een opleiding op aanraden van hun leidinggevende. Dit is een stijging ten opzichte van 2023, toen dit percentage nog  46% was. Bij 30% van de cursisten speelde vooral de opleidingsverantwoordelijke een rol in het volgen van opleiding en het maken van een keuze. 16% van de cursisten koos op eigen initiatief voor een opleiding bij Febelfin Academy.

Zowel opleidingsverantwoordelijken als leidinggevenden verdienen dus een grote pluim voor het motiveren van medewerkers om bij te (blijven) leren. De impact van opleidingsverantwoordelijken is aanzienlijk, maar leidinggevenden hebben duidelijk de grootste invloed op de opleiding van medewerkers. ‘Sinds begin vorig jaar benadrukken we de rol van leidinggevenden in het leerproces van hun medewerkers. Deze inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af’, zegt Bart Corthouts, opleidingsexpert bij Febelfin Academy.

We willen leidinggevenden daarom verder stimuleren om met hun medewerkers te praten over opleidingen. Wat willen ze bereiken met een specifieke opleiding? Wat hebben ze geleerd? En hoe kunnen ze dit toepassen op de werkvloer? Zulke gesprekken kunnen de impact van een opleiding nog sterk verbeteren.

2. Leidinggevenden kunnen opleidingen nog meer stimuleren

Naast het gegeven dat leidinggevenden belangrijk zijn in het stimuleren van opleidingen, moeten we tegelijk vaststellen dat er nog veel werk aan de winkel is. 26% van de respondenten geeft aan zelden of nooit aangemoedigd te worden door hun leidinggevende om een opleiding te volgen. Bij 44% gebeurt dit soms en 30% van de medewerkers vinden dat ze vaak aangemoedigd worden.

Leidinggevenden zijn nochtans cruciaal om mensen te overtuigen van het nut van een opleiding. Cursisten die het nut inzien, zijn altijd meer gemotiveerd.’

Een opvallende bevinding uit de Febelfin Academy Survey is dat opleidingsverantwoordelijken de inspanningen van leidinggevenden om opleidingen te stimuleren vaak overschatten. Daar waar meer dan ¼ van de respondenten zelf zegt zelden of nooit aangemoedigd te worden door zijn of haar leidinggevende, geven opleidingsverantwoordelijken aan dat dit bij hooguit 10% van de medewerkers het geval is. Nog volgens de opleidingsverantwoordelijken zijn er zelfs helemaal géén leidinggevenden die hun medewerkers nooit stimuleren om opleiding te volgen.   

Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering.

3. Minder medewerkers volgen opleidingen voor de toekomst

Bijna de helft van de cursisten volgt een opleiding om hun huidige job beter te kunnen uitvoeren. De andere helft denkt al aan hun toekomstige loopbaan. ‘In vergelijking met 2021 volgen minder medewerkers een opleiding met het oog op de toekomst. De nadruk ligt meer op de huidige job.

Dit komt vermoedelijk door de toegenomen opleidingsdruk: medewerkers in de financiële sector moeten veel verplichte opleidingen volgen. Daardoor blijft er minder tijd en motivatie over voor aanvullende opleidingen die niet direct toepasbaar zijn in de huidige job’.

4. Verplichte opleidingen hebben minder impact

De impact van een opleiding neemt toe als cursisten overtuigd zijn dat ze belangrijke vaardigheden ontwikkelen voor hun job en als ze vertrouwen hebben in het eigen vermogen om vaardigheden bij te werken en te ontwikkelen. ‘Hoe meer verplichte opleidingen medewerkers moeten volgen, hoe minder impact die hebben. Dit komt deels door een gebrek aan intrinsieke motivatie, maar ook door de aard van de opleidingen zelf. Deze focussen meer op kennisoverdracht dan op vaardigheden of concrete toepasbaarheid in de job’, zegt Corthouts. Toch betekent dit niet dat verplichte opleidingen geen waarde kunnen hebben.

Om de impact te verhogen, is het onze ambitie de kwaliteit en aanpak van de verplichte opleidingen verbeteren.’

5. Cursisten onderschatten de impact van ESG

De ESG-regulering heeft een enorme impact op bedrijven en hun strategie. Uit een studie van KPMG blijkt dat 80% van de beslissingen door CEO’s en raden van bestuur wordt genomen op basis van ESG-regulering. Tegelijkertijd kent slechts de helft van de cursisten de impact van ESG-regulering op de strategie van hun organisatie. Slechts 44% kan de basisprincipes ervan begrijpelijk uitleggen aan anderen.

Dit is een belangrijk aandachtspunt. In onze  sector is duurzaamheid een prioriteit. Er is op dat gebied dus een belangrijke rol weggelegd voor onze organisaties. Toch blijkt dat veel medewerkers hier onvoldoende van op de hoogte zijn, terwijl zij op alle niveaus betrokken zijn’, zegt Corthouts. ‘Bedrijfsprocessen veranderen omdat waarderingsmethoden en risicobeoordelingen steeds vaker worden beïnvloed door ESG-regulering. Hiervoor worden nieuwe tools en technieken ingezet.

ESG moet meer leven binnen de organisatie. In het verleden lag de nadruk misschien te veel op het drillen van ESG-regelgeving, en te weinig op wat dit concreet betekent voor de medewerkers, hun werk en de klantenrelatie.  Een uitdaging die we graag opnemen!


Wil je meer informatie over de jaarlijkse Febelfin Academy Survey? Heb je een andere vraag over leren in de financiële sector? Neem dan contact op met Bart Corthouts.

Delen

Opleiding & Finance: what's new?

3 opleidingen rond AI om efficiënter te werken

Artificiële intelligentie is de volgende game changer voor de financiële sector. ‘Artificiële intell...

Lees meer

5 cruciale trends over leren in de financiële sector

Hoe meer verplichte opleidingen medewerkers moeten volgen, hoe minder overtuigd ze zijn van het nut ...

Lees meer

Nieuw in het opleidingsaanbod - najaar 2024

Met de zomer voor de deur geven we je graag nog ons opleidingsaanbod mee voor dit najaar. De focus l...

Lees meer