1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Val ik onder de examenverplichting in compliance?

Val ik onder de examenverplichting in compliance?

Toegang tot het beroep

De financiële wereld evolueert elke dag. De nadruk wordt vandaag meer dan ooit gelegd op financieel advies met een hoge toegevoegde waarde voor de klant. Knowhow ligt aan de basis van het vertrouwen dat centraal staat in jouw klantenrelaties.​​​​​​​ Dit vertrouwen vindt zijn oorsprong in de gereglementeerde uitoefening van het beroep, waarvan de controle en het toezicht gebeurt door de FSMA. Dit houdt in dat je dient ingeschreven te zijn als tussenpersoon ten aanzien van de FSMA.

FSMA-erkenning

Bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de compliance officers is een wettelijk statuut ingevoerd. Deze wetgeving is bepaald door de FSMA en kan je hieronder terugvinden.

Download "de volledige wetgeving" (. PDF)

Om jouw inschrijving als “certified compliance officer” te bekomen dien je te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden die, onder meer, de vereiste beroepskennis verzekeren. De beroepskennis wordt opgedaan door het slagen in een examen. Via het examen in Certified Compliance Traject biedt Febelfin Academy, als door de FSMA erkend examenverstrekker, je de kans om de vereiste beroepskennis te bekomen.

Je dient op elk afzonderlijk examen een minimum te halen van 60%. Bij het succesvol afronden van jouw examen ontvang je steeds een door de FSMA erkend certificaat. Zo kan je het certificaat toevoegen bij het indienen van jouw FSMA-inschrijvingsdossier.

Dien je het examen af te leggen?

Om door de FSMA als compliance officers te worden erkend en om die erkenning te kunnen
behouden, moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Betrokken gereglementeerde ondernemingen

Dit zijn de beleggingsondernemingen, de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, alsook de in België gevestigde bijkantoren van dergelijke instellingen die ressorterenonder het recht van derde landen.

Betrokken compliance officers

Conform artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 en artikel 1 van het reglement van de FSMA is de compliance officer, die door de FSMA moet worden erkend en aangesteld, de persoon die, bij een gereglementeerde onderneming, de in artikel 87bis, § 1, tweede lid, van
de  wet  van  2 augustus 2002  bedoelde  opdrachten  uitvoert  onder  de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de effectieve leiding.

De erkenningsprocedure viseert dus niet alle personen die compliancefuncties uitoefenen bij een gereglementeerde onderneming, maar enkel de personen die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de effectieve leiding van de instelling.

Dit betekent dat de personen op een hoog hiërarchisch niveau worden geviseerd, inzonderheid diegenen die leiding geven aan de compliancecel of de cel die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de compliancefuncties met betrekking tot de naleving van de gedragsregels.

Opdrachten van de door de FSMA erkende compliance officers:

Het gaat hier meer bepaald om de personen die de volgende opdrachten uitvoeren onder de
verantwoordelijkheid van de effectieve leiding:

  1. De controle op en de evaluatie van de aangepastheid en de efficiëntie van het beleid, de procedures en de maatregelen die ertoe strekken de naleving, door de betrokken onderneming en personen, van de in artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, en § 2, bedoelde regels te garanderen;
  2. Het adviseren en bijstaan van de betrokken personen, opdat deze voornoemde verplichtingen zouden nakomen.

Welke examens moet je afleggen?

Module 1: Ethiek en Integriteit
Module 2: Gedragsregels voor financiële instrumenten en verzekeringen
Module 3: Gedragsregels voor traditionele bankproducten
Module 4: Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de naleving van de financiële embargo's
Module 5: Producten en productinformatie
Module 6: Markten

Dit houdt een zelfstudie in op ons leerplatform, gevolgd door een theoretisch examen, 3 klassikale workshops en een praktijkexamen.​​​​​​​Andere vragen in deze categorie